اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دین» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

دین در جهان امروز

دین در جهان امروز دو معنا دارد: اول، واقعیت دین در عصر کنونی

دوم، دین در عصر کنونی چه نقشی میتواند ایفا کند؟

این دو معنا حقیقت موضوعند.

باید بگویم که واقعیت دین در عصر ما واقعیت اسف باری است. این اعترافی دردناک است، اما حقیقت دارد و اگر واقعیت را قبول نکنیم، نمیتوانیم آینده را بسازیم. واقعیت دین در زمان ما در عرصه ایمان، به تعبیر منطقی تصور است، نه تصدیق. در عرصه شریعت، دین به میراثی قانونی تبدیل شده که در عرف متدینان، زینتی ظاهری است... گناه میکنند سپس برای جبران و طلب بخشش، مراسم و آیین خاصی بجامی آورند. این هم قیدوبندی است غیرضروری و انسان مدرن میل به رهایی از آن دارد.

نظام دینی مرحله ای از تاریخ شده است که وضعیت و عوامل خود را دارد و مانند هر مرحله دیگر نابود میشود.

در کاروان تمدن جدید دین نقش رهبری ندارد؛ فرمانبردار است نه پیشوا؛ منفعل است نه اثرگذار؛ با حشمت و شکوه پشت سر این کاروان حرکت میکند و میکوشد تا خود را با پیشگامان این قافله هماهنگ کند.

 در بسیاری از زمانها و مکانها دین در مقام وسیله ای برای تشکیلات و حزب گرایی بکار میرود و حزب را کسی رهبری میکند که دورترین مردم از آن است. کسی از دین سخن میگوید که بی اعتقادترین مردم به آن است.

دین در زمان ما تشریفاتی است؛ میراث کهن است تشکیلات و موسسات و محدودیتهاست. و در بهتربن حالت توشه ای است برای آخرت و وسیله ای برای هموارکردن راههای مرگ. دین در زمان ما قید و محدودیت است......


امام موسی صدر

ادیان درخدمت انسان

گزیده ای از "سخنرانی دین در جهان امروز"

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

دین و نیروی جوانی

دین بیش از هرعامل دیگر میتواند نیروهای جوانان را ذخیره کند و از مصرف شدن آن نیروها در فساد و زیان لاابالی گری جلوگیری کند. دین میتواند جلوی این طبع انسانی و هدر شدن مداوم نیروهای جوانان را بگیرد. دین میتواند از فرد نیروهایی عظیم بسازد که مرگ را به چیزی نمی انگارد و زندگی را در مقابل اهدافش که گسترده تر از زندگی مادی است، کوچک میشمارد. اگر اینگونه شود، دین تا حد بسیاری میتواند جلوی زیادت طلبی و سرکشی و خودخواهی و منافع شخصی ای را بگیر که ما به آن مبتلاییم و هستی ما را بر باد داده است. دین میتواند براساس این ایده که "خلق عیال خداوندند و بهترین مردم نزد خداوند، آنکس است که به خلق خدا سود رساند؛ رابطه های بهتری بین افراد و بین گروهها برقرار کند.


امام موسی صدر

ادیان درخدمت انسان

 • اندیشه و عمل
 • ۱
 • ۰

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

کدام دین

 • اندیشه و عمل