اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

سعادت و بدبختی اجتماع،فقر و جهل و شکست و پیروزی و دانش و فرهنگ و هراتفاقی در "جامعه" نتیجه ی مستقیم اعمال خودمان است و اگر ما چیزی را نخواهیم ، هرگز برما تحمیل نخواهد شد.

امام موسی صدر 

کتاب برای زندگیsocial happiness,social misery-poverty sickness,defeat,victory,science,culture...etc - are all social conditions in consequence to our direct actions that can never be imposed upon us,unless we, ourselves,wanted.

mousa sadr 

interpretation of the surat purity of faith 

translated by louay charafeddine
السعادة الاجتماعیة والشفاء الاجتماعی،الفقر و المرض و الجهل والهزیمة ولانتصار والعلم والتفاقة...

کل حالة فی المجتمع من نتیجة عملنا المباشر ولایفرض علینا شیء أبدًا اذا نحن ما أردنا ذلک. 

الامام موسی الصدر

تفسیر سورة الاخلاص،دراسات للحیاة ص ٧٤

le bonheur et le malheur de la société - la pauverté, la maladie, l'ignorance, l'echec, la victore, la science et la culture - sont à chaque fois le résultat de notre action immédiate, et rien ne nous est jamais imposé que nous n'ayons pas voulta.

musa al-sadr 

interpretation de la sourate de la pureté la foi 

traduit par samar abou- zeid

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

la société

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

المجتمع

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

social

 • اندیشه و عمل
 • ۱
 • ۰

جامعه

 • اندیشه و عمل